ครื่องจักรในการแปรรูป
ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดัดแปลง และประกอบผลิตภัณฑ์ไม้ของเรา ในหลายๆ
ประเภทงาน อาทิเช่น งานผ่า งานตัด งานไส งานจ๊อนท์ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง งานอบ งานประกอบ ฯลฯ